STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Cele GCI
 ABC Prawa
 Dokumenty do pracy-przkł.
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • ABC Prawa

  FORMY OPODATKOWANIA

  W Urzędzie Skarbowym należy wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym, chociaż w niektórych sytuacjach jest ona narzucona ze względu na rodzaj działalności.

  Mają zastosowanie następujące formy opodatkowania:

  1. Karta podatkowa- tą formą mogą się posługiwać podatnicy prowadzący działalność usługową lub usługowo-wytwórczą (np. usługi fryzjerskie). Zwolnieni są od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości  uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jedynie raz do roku do 31 stycznia wypełniają deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w NIŻ zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej na formularzu  PIT–16A.

  Podatnicy  ci są obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki  i faktury stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać  w kolejności numerów    kopie tych rachunków  faktur w okresie pięciu lat podatkowych.

  Żeby  podlegać takiej formie opodatkowania muszą złożyć      :  

  -  wniosek o zastosowanie tej formy, a ponadto:

  -   rodzaj prowadzonej przez nich działalności musi być wymieniony w ustawie 20 listopada zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

      osoby fizyczne ( Dz .U. z dnia 1998 r. nr 144, poz. 930).

  -  przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę ora z usług  innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że  chodzi o usługi specjalistyczne;

  -  nie prowadzą, poza  jednym z rodzajów działalności wymienionej w ustawie, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

  -  małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;

  -  nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

  -  wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się wg  stałych stawek miesięcznych, stawki te na rok 2004 są opublikowane w obwieszczeniu z dnia 25 listopad  2003r,  M.P.; nr 53, poz. 844. Opłaca się do 7 dnia każdego miesiąca a za grudzień do 28 grudnia.

  2. Ryczałt ewidencjonowany   - zasady opodatkowania tą formą precyzuje również ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930 z póź. zm.). Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w roku  poprzedzającym rok podatkowy podatnicy uzyskiwali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250 000 EURO tj. 1142125 zł lub gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych  oraz spółki partnerskiej, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 EURO lub gdy rozpoczynają wykonywanie działalności w roku podatkowym  i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów. Ryczałtowi podlegają też przychody osób fizycznych nie prowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej  osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy poddzierżawy lub innych umów o tym charakterze.

        Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych, wartości  niematerialnych niematerialnych prawnych oraz ewidencji wyposażenia. Sposób prowadzenia ewidencji normuje rozporządzenie ministra finansów finansów dnia 17XII 2002 r.  ( Dz. U. nr 219, poz. 1836 z póź. zm. ). Ryczałt opłaca się do 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni , a za grudzień do 31 stycznia następnego roku. Podatnicy VAT muszą prowadzić ewidencję VAT, a zatrudniający pracowników muszą prowadzić indywidualne karty przychodów pracowników oraz dokumentację pracowniczą i ZUS – owską.

   

  3. Księga  przychodów i rozchodów – jest wykorzystywana do ewidencjonowania na tzw. zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 26.07.1991r. ( Dz. U. nr 14.,  poz. 176 z 2000 r ) o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Sposób prowadzenia księgi precyzuje rozporządzenie Ministra Finansów  z  dnia 26 .08.2003 r. ( Dz. U. nr 152, poz. 1475 ). Jest to pełna forma prowadzenia ewidencji przychodów  i rozchodów. Rozlicza się z fiskusem wg skali podatkowej tj. 19,30,40 lub wg podatku liniowego 19%.

  Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca się w terminach składania Deklaracji PIT -5 lub PIT-5L tj. do 20 następnego miesiąca a za  miesiąc grudzień do 20 grudnia.

     Ewidencje wymagane przy zasadach ogólnych to: księga przychodów  i rozchodów, ewidencja środków trwałych , wartości niematerialnych  i prawnych, ewidencja wyposażenia.

  Zatrudniający pracowników muszą ponadto prowadzić indywidualne karty pracowników, ewidencję  ZUS-owską. Prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu jeśli używają prywatnych samochodów do prowadzenia działalności. Prowadzą także ewidencje związane z podatkiem VAT. Można te ewidencje prowadzić samemu lub zlecić jej  prowadzenie biurom rachunkowym.

  4. Księgi rachunkowe – jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych, ewidencję w tej formie muszą prowadzić przedsiębiorcy osiągający obroty powyżej 800.000 EURO. Stosuje się do niej przepisy z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jw. Sposób prowadzenia ewidencji określa ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( Dz. U.  nr 76, poz. 694 z 2002 r ). Do prowadzenia tego rodzaju ewidencji powinniśmy zatrudnić księgowego lub zlecić jej prowadzenie biurom rachunkowym.